Jste zde: HlavníO tábořeVybavení a chod táboraTáborový řád

Táborový řád

 


 • Tábor  vede a řídí hlavní vedoucí a všichni táborníci jsou povinni jeho pokyny respektovat.

 

 • Bez souhlasu hlavního vedoucího nesmí nikdo opustit tábor ani provádět jakoukoli činnost mimo program. Zejména KOUPÁNÍ je povoleno jen se souhlasem a pod dozorem osoby pověřené hlavním vedoucím.

 

 • Z důvodu bezpečnosti práce a z důvodů hygienických jsou v táboře vyhlášena místa „TABU“, která jsou bez souhlasu hlavního vedoucího nebo jiného dospělého nepřístupná. Jsou to: SKÁLA  NAD  TÁBOREM, KÁMEN  PRAVDY, KRUHY  KOLEM OHNIŠTĚ A STOŽÁRU, SEKERA PRÁCE, VLAJKY, SKLÍPEK,  KUCHYNĚ, DŘEVNÍK (kromě služby), NEPOKOSENÁ   POLE,  AUTA, CISTERNA, PAČKÁRNA, CIZÍ STANY BEZ SOUHLASU JEJICH OBYVATEL. Během tábora mohou být vyhlášena i některá další jiná TABU.

 

 • Voda v umývárně  NENÍ  PITNÁ !!!  Myjeme se pod tekoucí vodou, je to hygienické a úsporné. K čištění zubů zajiš?uje služba pitnou vodu do konve u umývárny. Nádobí myjeme výhradně v pitné vodě, která je k dispozici v kuchyni. Pijeme pouze pitnou vodu nebo připravované nápoje (čaj, š?áva…), které jsou k dispozici ve várnicích v jídelně.

 

 • Jídlo se nesmí  vynášet z jídelny  !!!   Vyjímkou jsou případy, kdy to vyžaduje program.Ve stanech se nejí a nepřechovává žádné jídlo kromě bonbonů, sušenek apod..

 

 • Ve stanech, v táboře a okolí není dovoleno používat otevřený oheň, pokud to nevyžaduje program. Táborníci  mladší  18ti  let  nesmějí  během  tábora  kouřit !!!

 

 • Všichni táborníci používají výhradně vyhrazené toalety, a to i v noci. Po použití WC si všichni umyjí ruce v chloraminu.

 

 • Všechna zranění, nevolnosti a zasažení klíš?aty hlaste neprodleně oddílovému vedoucímu a s jeho vědomím navštivte táborového zdravotníka.

 

 • Každý je povinen chránit před ničením táborové stavby  a jiná zařízení, vypůjčené věci vracet na místo a ve stanoveném termínu. Stan, tábořiště i jeho okolí udržujeme v čistotě, zbytky jídel a odpadky  odhazovat jen do určených nádob a  odpadových pytlů.

 

 • Všichni jsou povinni šetřit přírodu, zejména pak táborovou zeleň. Olamování  živých větví a květin, sekání a řezání dřeva mimo táborový program  JE ZAKÁZÁNO !!!

 

 • Táborový řád je závazný pro všechny účastníky tábora, včetně dospělých a hostí. Změnu může povolit pouze hlavní vedoucí. Porušení kteréhokoli bodu táborového řádu je hrubým přestupkem.

 

 • Dotazy, připomínky a přání se řeší podle rozhodnutí hlavního vedoucího nebo ve spolupráci s oddílovými vedoucími. Dodržováním táborového řádu se všichni přičiníme o to, aby se nám na táboře líbilo.

Aktualizováno 26. 2. 2013 14:21

Go to top